• Ühingu 2011 aasta majandusaasta aruanne
MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2011 – 31.12.2011

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116       Majandusaasta aruanne 2011. a.pdf
Registrikood:
80130248              
Sidevahendid:
 • Tel:    +372 6 522 522   
 • GSM: +372 5 136 630  
 • Fax:   +372 6 522 522
 • E-post: info@naabrivalve.ee 

  Põhitegevusala: Elanikkonna turvalisuse tõstmine

  Ettevõtluse vorm: Mittetulundusühing

 • TEGEVUSARUANNE 2011

  Eesti Naabrivalve ühingu 2011 aasta põhilised tegevusvaldkonnad vastavalt põhikirjale olid:

  1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine (uued materjalid, rahastamine, uued koostööpartnerid, arengukavade koostamises osalemine jne)

  2. Naabrivalve arendamine (a) olemasolevate sektoritega tegelemine - kontaktandmete uuendamine, infomaterjalide uuendamine, nõustamine; b) uute sektorite loomine - reklaamitöö, koosolekud, meediatöö jne)
  3. Koostööprojektide  elluviimine

  4. Rahvusvaheline suhtlus

  Suuremad ühingu rahastajad 2011 aastal olid:

  • Politsei- ja Piirivalveamet

  • Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

  • Hasartmängumaksu nõukogu

  Ühingu tegevust toetasid ka Tartu Linnavalitsus, Viljandi Linnavalitsus ja Türi Vallavalitsus (vt Lisa 10).

  Ühingu tegevust korraldab neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Madis Melzar, Indrek Randma ja Lauri Tabur), mis valiti 16.05.2009 toimunud üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees Tarmo Vaik. Aasta jooksul viidi läbi 8 juhatuse koosolekut. Ühingu liikmeks võeti 25 isikut (naabrivalve sektorite vanemad), ühingust arvati välja 1 liige (seoses naabrivalve tegevuse lõpetamisega).

  Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2011 aastal 2, töövõtulepinguga 3 ja käsunduslepinguga 10, kellele arvestatud palka aastas 26 173 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 8 999 eurot). Lisaks ühingu töötajatele aitavad eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha turvalisuse suurendamisel. Siinkohal täname vabatahtlikke nende suure ja asendamatu panuse eest ühingu arengusse!

  1.   Eesti Naabrivalve ühingu arendamine

  2011 tellisime kordustrükina juurde olemasolevaid infomaterjale. Uue infomaterjalina valmis juhis lähisuhtevägivalla märkamiseks ja sellele reageerimiseks. Juhis on esialgu kättesaadav internetis, naabrivalve kodulehel.

  Ühingu töötajatele ja vabatahtlikele korraldati aasta jooksul 7 koolitust, mille abil tõsteti ühingu koolitusvõimekust koolitades piirkondlikke projektijuhte.
  Projektijuhid viisid läbi piirkondlike koolitusi ja infopäevi ühingu liikmetele.

  ENV esindaja osales Tallinna Linnavolikogu korrakaitsekomisjonis. Osalesime Tallinna vabaühenduste võrgustiku töös ja võrdõiguslikkuse ümaralaua tegevustes.

  Ühingu töötajad osalesid paljudes piirkondlikes ettevõtmistes ja projektides, mille eesmärgiks on suurendada turvalisust, vähendada vigastusi ja ohtu sattumist.

  2011. a. kevadel korraldasime konkursi „Tegus naabrivalve sektor“, parimad ideed said ühingult toetust esitatud idee realiseerimisel. Võitjad kuulutati välja üldkoosolekul 21.05.2011.a.
   

  Jätkuvalt arendasime naabrivalve infosüsteemi (*arendamisel on andmelahendus, mis võimaldab hallata naabrivalve informatsiooni ja vastavalt turvatasemele annab andmete uuendamiseks juurdepääsu liikmetele ning piirkondliku lepinguga seotud isikutele), parandasime testimisel ilmnenud vigu, kaardistasime kasutajate nõudeid süsteemile.

  2.   Naabrivalve arendamine

  Loodud sektorite arendamine.

  Jätkasime naabrivalve sektorite andmebaasi uuendamist. Kõik uued sektorid on sisestatud uude andmebaasi, jätkuvalt kontrollime varem loodud sektorite andmeid ja sisestame ka need uude andmebaasi.

  Naabrivalve ühingu liikmetele pakkusime võimalusi tellida ühingult teemakoolitusi, näiteks on toimunud uue liiklusseaduse, arvutiohtude, internetiohtude, tuleohutuse, üldturvalisuse, isikuturvalisuse, jne. teemadel koolitusi. Mitmes piirkonnas on koostatud koolitamise ja ümarlaudade kava aastaks 2012.

  Loodud sektoritele pakume nõustamisteenust, abi probleemide lahendamisel, tuge ametitega suhtlemisel. Alates 2011. a. teisest poolest pakume NV sektoritele võimalust ja abi piirkonna turvariskide kaardistamisel läbi turvaanalüüside koostamise.

  Uute sektorite loomine
  Perioodil 01.01-31.12.2011 liitus naabrivalvega 454 kodu üle Eesti. Aastaga lisandus 25 naabrivalve sektorit, kokku oli aasta lõpuks 504 sektorit. Võrreldes 2009 ja 2010 aastaga on uute sektorite arv väiksem. Huvi vähenemise põhjuseks näeme jätkuvalt üldist turvatunde kasvu, mis on tekkinud tänu majanduse stabiliseerumisele. 2009 aasta rekordiline uute sektorite arv oli suures osas põhjustatud elanike hirmust kuritegevuse ees.

  Enamus uutest sektoritest moodustati Harjumaal ja Tallinnas. Naabrivalvega liituti ka piirkondades, kus varem sektoreid ei olnud või oli mõni üksik - näiteks Põlvamaa, Saaremaa, Tartu linn.

  Mitmes piirkonnas läksid naabrivalve tegevused käima tänu tublide ja aktiivsete politseiametnike koostööle, tugev positiivne mõju on olnud ka mitmete omavalitsuste toetaval suhtumisel.

  Jätkuvalt osalesime mitmetel juba traditsioonilistel üritustel, mida korraldasid meie koostööpartnerid. Näiteks turvapäevad, infopäevad erinevates omavalitsustes. Turvapäevade raames saavad inimesed näha päästetehnikat, mida kasutavad päästjad reageerimiseks nii vee peal kui maal, erinevaid simulatsioone, informatiivseid ettekandeid jne. Sarnased turvapäevad on atraktiivsed ja külastajate hulgas leidub alati inimesi, kes naabrivalve võimalused avastavad. Lisaks üritustele tutvustasime naabrivalve tegevusi ja põhimõtteid ligikaudu 170 elanike koosolekul üle Eesti.

  Aasta jooksul ilmus üle 60 naabrivalvet tutvustava artikli ja intervjuu. Meediakajastust andis ka „Tegus naabrivalve sektor“ konkurss ning lähisuhtevägivalla teemaline konverents. Osalesime venekeelses raadios, naabrivalve ja turvatemaatika kajastamisel.

  3.   Koostööprojektide elluviimine

  Valmis 2010 aastal alustatud pilootprojekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ analüüs. Analüüsiga saab tutvuda, avades järgmise lingi: http://naabrivalve.ee/documents/Nupuprojekt/Projekti_jatkusuutlikkuse_analyys.pdf . Jätkasime pilootprojekti
   
  “Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil” edasiarendust, kavandasime uued tegevused ja esitasime rahataotluse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile äriplaani koostamiseks. Taotlus sai komisjonilt positiivse hinnangu. Projekti eesmärgiks on välja töötada teenus, mis tagaks õnnetuste kiire avastamise läbi GSM sidel baseeruva tehnika ning sellele järgneva kiire ja operatiivse reageerimise kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele. Rohkem infot ja uuemaid arenguid projekti kohta leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee

  Osalesime poliitikauuringute keskuse PRAXIS projektis “Valitsemise valvurid”

  Osalesime maakondlikel turvapäevadel, messidel.

  2011 aastal alustas Viljandi linn protsessiga, et liituda turvaliste kogukondade (Safe community) võrgustikuga. ENV esindaja osales töögruppides ja konverentsil.

  Osalesime traumaennetusvõrgustikus (osalejateks maavalitsus, Punane Rist, Päästekeskus, politsei, Kaitseliit jne). Traditsioonilise lastelaagri Kaitse end ja aita teist korraldamine ja läbiviimine – KEAT.

  Koostöös Tallinna Naiste Kriisikoduga korraldasime lähisuhtevägivalla ennetuse teemalise konverentsi. Projekti käigus loodi juhised naabruskonnas elavatele kodanikele, vägivalla märkamiseks ja sellele reageerimiseks. Peamised partnerid konverentsi korraldamisel olid Tallinna Naiste Kriisikodu, Philipp Morris, Hasartmängumaksu Nõukogu, Politsei- ja Piirivalve amet, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiu Amet, Põhja Ringkonnaprokuratuur, MTÜ Mahena ja veel paljud spetsialistid, kes olid abiks juhendite koostamisel.

  Osalesime Siseministeeriumi pilootprojektis „Vabatahtliku tegevuse pilootprogramm“ mille eesmärgiks oli ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse edendamine.

  4.   Rahvusvaheline suhtlus

  Osaleti Avatud Eesti Fondi poolt korraldatud õppereisil, tutvumaks Norra ühenduste tegevusega (Oslo Norra).

  Osaleti European Crime Prevention Network EUCPN seminaril (Budapest Ungari), kus tutvustati häid praktikaid taastavast õigusest. Ettekanded tutvustasid kogukonnapõhiseid sekkumisi ennetamaks kuritegusid, arutleti, kuidas oleks võimalik kogukonnasiseseid konflikte minimaalsete ressurssidega lahendada, kuidas kaasata kogukonna liikmeid ja kuidas rakendada teiste riikide häid praktikaid. T.Ristmäe tegi ettekande naabrivalve praktikatest Eestis.

  Võtsime vastu Läti delegatsiooni, tutvustasime ENV tegevusi Eestis, arutasime koostöövõimalusi, sõlmisime koostöölepingu.

  Suhtlesime koostööpartneritega Kõrgõstanist ja koostööst huvitatud inimestega Leedust.

  ____________________
  Indrek Randma Tegevjuht