• Nupuprojekt
Nupuprojekt koondab enda alla erinevad projektid

Nupuprojekt on üldnimetus erinevatele projektidele, mille eesmärk on olnud uurida ja katsetada vabatahtlikel baseeruvat tugiteenust, saadud tulemuste põhjal välja töötada toimiv ning rakendatav häirenupu teenus ning seejärel luua võimekus teenuse osutamiseks.

Häirenupu teenuse eesmärgiks on tagada õnnetuste kiire avastamine läbi GSM sidel baseeruva tehnika ning sellele järgnev kiire ja operatiivne reageerimine kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele.

Nupuprojekti on Eesti Naabrivalve arendanud alates 2009. aastast ning käesolevaks hetkeks on välja töötatud vabatahtlikel baseeruv häirenupu teenus, mida on ühing võimeline osutama. Läbi aastate on nupuprojekt kandnud erinevaid nimesid.

Pilootprojekt „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“

MTÜ Eesti Naabrivalve viis pilootprojekti läbi koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega perioodil dets. 2009 – aprill 2011. Projekti käigus paigaldati kümnele Harjumaa eakale aastaks mobiilsidel tuginev valvesüsteem. Tegemist oli pilootprojektiga, mille tegevused toimusid 17 kuu jooksul Kernu, Kiili ja Saue valdades. Kokku osales pilootprojektis 10 eakat ning 11 vabatahtlikku. Loe lähemalt

Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond 405 000 krooniga, 10% omafinantseeringut kattis Põhja-Eesti Päästekeskus. Lisaks Põhja-Eesti Päästekeskusele osalesid projektis Päästeamet, Siseministeerium, Harju Maavalitsus, Saue, Kiili ja Kernu vallavalitsused.

Teenuse arendamine projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ I etapi raames

Tegemist oli esimese osaga kaheosalisest projektist, mille eesmärgiks oli hinnata arendatava teenuse vajalikkust ja ärilist otstarbekust. Projekti esimeses etapis arendati perioodil sept. 2011 – veebr. 2012 pilootprojekti kogemusele tuginedes välja teenus ning analüüsiti selle elluviimiseks vajalikke tingimusi ja ressursse, kaasates tegevusse teenuse tulevast sihtgruppi ning kasusaajaid. Esimese etapi väljundiks oli äriplaan, mis on aluseks teenuse edasisel arendamisel, laiendamisel ja levitamisel. Loe lähemalt

Projekti toetas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikeühiskonna Sihtkapital 5 149,60 euroga. Projektis osalesid Anija, Kernu ja Kose vallavalitsused, Põhja-Eesti Päästekeskus, Päästeamet, MTÜ Puruvanakesed, Eesti Priitahtlik Päästeliit, Tallinna Hoolekande Keskus, Sisekaitseakadeemia, Six Apples OÜ, Häirekeskus, OÜ Dormicor, Eesti Punane Rist.

Teenuse elluviimine projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ II etapi raames

Projekti esimese etapi tulemusena valminud äriplaani alusel osaleti KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvooru teises osas, mille eesmärgiks oli toetada välja arendatud teenuste elluviimist. Pakutava teenuse eesmärgiks on tagada õnnetuste kiire avastamine läbi GSM sidel baseeruva tehnika ning sellele järgnev kiire ja operatiivne reageerimine kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele. Häirenupu teenuse abil soovib Eesti Naabrivalve suurendada inimeste turvalisust ning pakkuda neile meelerahu läbi teadmise, et õnnetuse korral on alati keegi appi tulemas. Loe lähemalt

Projekti toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikeühiskonna Sihtkapital 42 260,64 euroga. Teenust aitavad ellu viia kohalikud omavalitsused üle Eesti, Päästeamet, Eesti Punane Rist, Eesti Priitahtlik Päästeliit ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.