• Ühingu 2012 aasta majandusaasta aruanne
MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2012 – 31.12.2012

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116       Majandusaasta aruanne 2012. a.pdf
Registrikood:
80130248              
Sidevahendid:
  • Tel:    +372 6 522 522   
  • GSM: +372 5 136 630  
  • Fax:   +372 6 522 522
  • E-post: info@naabrivalve.ee 

    Põhitegevusala: Elanikkonna turvalisuse tõstmine

    Ettevõtluse vorm: Mittetulundusühing

    TEGEVUSARUANNE 2012

Eesti Naabrivalve ühingu põhikirjalisi eesmärke täitsid 2012 aastal järgnevad peamised tegevusvaldkonnad:

1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine
2. Naabrivalve liikumise edendamine
3. Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö
Olulisemad ühingu rahastajad 2012 aastal olid:
· Politsei- ja Piirivalveamet
· Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
· Avatud Eesti Fond
· Eesti Välisministeerium
Ühingu tegevust toetasid veel Tartu Linnavalitsus ja Ülenurme Vallavalitsus.

Ühingu juhatus ja töötajad:
Ühingu tegevust korraldas neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Veiko Randlaine, Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur), mis valiti 16.05.2012 toimunud üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhtis juhatuse esimees Tarmo Vaik. Aasta jooksul viidi läbi 8 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed ENV juhtimise eest tasu ei saanud.

Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2012 aastal 1, käsunduslepinguga 4, kellele arvestati palka 38 488 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 13 367 eurot).
Lisaks ühingu töötajatele aitasid eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha turvalisuse suurendamisel.

Täname kõiki vabatahtlikke ühingu arengusse panustamast!

Eesti Naabrivalve ühingu arendamine

Jätkati naabrivalve sektorite andmebaasi uuendamist. Kõik aasta jooksul loodud sektorid sisestati uude andmebaasi, jätkati varem loodud sektorite andmete korrastamist ja sisestamist uude andmebaasi. 2012 aastal tellisime kordustrükina juurde olemasolevaid infomaterjale. Uue infomaterjalina valmis häirenupu teenust tutvustav voldik ning ühingu veebilehele häirenupu informatsiooni sisaldav alajaotus.
Ühingu töötajad osalesid mitmetel vabaühendustele suunatud täiendkoolitustel ja seminaridel. Projektijuhid viisid läbi piirkondlikke koolitusi ja infopäevi ühingu liikmetele.
ENV esindaja osales Tallinna Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni töös. Osaleti Tallinna vabaühenduste võrgustiku töös ja ENUT võrdõiguslikkuse ümaralaua töös.
Ühingu töötajad osalesid paljudes piirkondlikes ettevõtmistes ja projektides, mille eesmärgiks on suurendada turvalisust, vähendada vigastusi ja ohtu sattumist.

Naabrivalve liikumise edendamine

Naabrivalve ühingu liikmetele pakuti jätkuvalt võimalusi end koolitada, ühingu kodulehel tutvustati koolituste nimekirja (16 teemat). Läbi viidi esmaabi, tuleohutuse ja üldturvalisuse teemalisi koolitusi, kokku 9 koolitust, millest 2 koolitust olid kahe päeva pikkused (16 tundi). Piirkonniti toimus 6 naabrivalve ümarlauda, arutati elanike turvariske ja nende likvideerimise võimalusi.
Loodud ja olemasolevatele sektoritele pakuti nõustamisteenust, abi probleemide lahendamisel, tuge ametitega suhtlemisel. Eesti Naabrivalve ühingu poolt levitati naabrivalve ja turvatemaatilist informatsiooni, milles sisaldusid uudised, nõuanded, statistika, tähelepanekud, üleskutsed, isikute otsingud, kuritegevuse trendid, liiklusohutus ning info ühingu arengutest. Selleks kasutati e-kirja otsepostituse süsteemi, sotsiaalmeedia kanaleid internetis, ajakirjandust ja raadiot.
Perioodil 01.01-31.12.2012 liitus naabrivalvega 335 kodu üle Eesti. Aastaga lisandus 23 naabrivalve sektorit, kokku oli aasta lõpuks 527 sektorit. Enamus uutest sektoritest moodustati Harjumaal ja Tallinnas. Aktiivsemalt liituti ka Pärnumaal ja Järvamaal.
Mitmes piirkonnas käivitati naabrivalve tegevused tänu tublide ja aktiivsete politseiametnike koostööle kohalike elanikega, tugev positiivne mõju oli jätkuvalt ka mitmete omavalitsuste toetaval suhtumisel.
Naabrivalve ühing osales mitmetel traditsioonilistel, turvalist elustiili propageerivatel üritustel, mida korraldasid ühingu koostööpartnerid. Sellised üritused olid turvapäevad, infopäevad, laadad erinevates piirkondades. Turvapäevade raames said inimesed näha päästetehnikat, mida kasutavad päästjad reageerimiseks nii vee peal kui maal, erinevaid simulatsioone, informatiivseid ettekandeid jne. Sarnased turvapäevad on atraktiivsed ja külastajate hulgas leidub alati inimesi, kes naabrivalve võimalused avastavad. Lisaks üritustele tutvustati naabrivalve tegevusi ja põhimõtteid ligikaudu 120 koosolekul üle Eesti.
Aasta jooksul ilmus üle 40 naabrivalvet tutvustava artikli ja intervjuu. Meedia tähelepanu pälvisid ühingu poolt korraldatud „Parim naaber“ ja „Tunnusta ametnikku“ konkursid. Mitmeid intervjuusid ja üritusi viidi läbi ka vene keeles.

Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö

2012 a. alustatud või jätkunud suuremad projektid:

Häirenupu teenuse projekt „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“, rahastaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Šveitsi Vabaühenduste Fond, projekti eelarve on 46 971,42 eurot.

Eesti ja Moldova koostööprojekt „Kogukonna turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse“, projekti on kaasatud mõlema riigi siseturvalisusega tegelevad ametkonnad, Moldova Suursaatkond Eestis, ja teisi olulisi partnereid. Projekti rahastajad on
Avatud Eesti Fond ja Eesti Välisministeerium, eelarve 56 734 eurot.

Osaleti poliitikauuringute keskuse PRAXIS projektis “Valitsuse valvurid”.

Raplamaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal osaleme üle-maakonnalises traumaennetusvõrgustikus (osalejateks veel maavalitsus, Punane Rist, Lääne-Eesti Päästekeskus, politsei, Kaitseliit jne). Traditsioonilise lastelaagri „Kaitse end ja aita teist“ korraldamine ja läbiviimine.

Eesti Naabrivalve osaleb Tartu Vabaühenduste Võrgustiku töös ja panustab ettepanekutega Tartu linna arengukavade koostamisel/täiendamisel.

Eesti Naabrivalve osaleb Tallinna Vabaühenduste võrgustiku töös.

Eesti Naabrivalve esindajad osalevad mitmete omavalitsuste korrakaitsekomisjonides.

Vastavalt võimalustele korraldame konkursse ja üritusi, kus paneme välja ka auhindu. 2012 a. korraldasime üleriigilise „Parima naabri kampaania“, kutsusime inimesi üles oma head naabrit märkama ja ENV ühingu abiga tunnustama. Teise üritusena korraldasime üleriigilise kampaania „Tunnusta ametnikku“, idee seisnes soovis peegeldada parimatele ametnikele tänu kogukonnalt. Mõlemad üritused leidsid laialdast heakskiitu ja kavandame neist kujundada traditsioonilised iga-aastased üritused.

Lisaks rahvusvahelisele koostööprojektile Eesti ja Moldova vahel, vahetati naabrivalve alast informatsiooni veel erinevate riikidega (tihedam suhtlus aastal 2012 oli Taani, Leedu ja Soome esindajatega), tutvustati Eestis kasutusel olevat NV mudelit ning arutati võimalikke koostöökohti
tulevikus.

Alanud aasta on MTÜ Eesti Naabrivalve jaoks juba kolmeteistkümnes ning endiselt on naabrivalve liikumine odavaim kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub vabatahtluse alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri. Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks hõlmab endas nelja peamist tegurit:
1. Stabiilse rahastuse tagamine ettevõtte jätkusuutlikuks tegutsemiseks.
2. Meediakajastuste kasvatamine ja imagokujundamine kohaliku tähtsusega ajalehtedes, ühingu kodulehel ja sotsiaalmeedias.
3. Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu liikmetega.
4. Naabrivalve häirenupu projekti eesmärkide elluviimine.

Täpsema lisainformatsiooni ja ülevaateid projektidest leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee.

Indrek Randma
Tegevjuht