• Ühingu 2008 aasta majandusaasta aruanne

MTÜ Eesti Naabrivalve

Majandusaasta aruanne

01.01.2008 – 31.12.2008

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116        Majandusaasta aruanne 2008. a.pdf
Registrikood:
80130248               Naabrivalve sektori aruanne 2008. a. doc

Sidevahendid:

Põhitegevusala: Elanikkonna turvalisuse tõstmine

Ettevõtluse vorm: Mittetulundusühing

 

TEGEVUSARUANNE 2008

Eesti Naabrivalve ühingu 2008 aasta põhilised tegevusvaldkonnad vastavalt põhikirjale olid:

1. Eesti Naabrivalve ühingu arendamine (uued materjalid, rahastamine, uued koostööpartnerid, arengukavade koostamises osalemine jne)
2. Naabrivalve arendamine (a) olemasolevate sektoritega tegelemine - kontaktide uuendamine, infomaterjalide uuendamine, nõustamine; b) uute sektorite loomine - reklaamitöö, koosolekud, meediatöö jne)
3. Koostöö projektide  elluviimine
4. Rahvusvaheline suhtlus
 
Suuremad ühingu toetajad 2008 aastal olid:
  • Tallinna linn 465 936 krooni
  • Justiitsministeerium 350 000 krooni
  • Viljandi Linnavalitsus 120 000 
Ühingu tegevust toetasid ka Saku Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Kuressaare Linnavalitsus, Harku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Viimsi Kodanikukaitse fond, Tartu Linnavalitsus ja Saue Vallavalitsus (vt Lisa 6).
Eraettevõtetest toetas ühingu tegevusi Ergo Kindlustuse AS 100 000 krooniga.
Ühing sai rahastust ka Avatud Eesti Fondist Vabaühenduste Fondi vahendusel ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (vt Lisa 7)
 
Ühingu tegevust korraldab viieliikmeline juhatus, mis alustas tööd 05.07.2006. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Aasta jooksul viidi läbi 8 juhatuse koosolekut. Ühingu liikmeks võeti 24 isikut (naabrivalve sektorite vanemad), ühingust arvati välja 5 liiget (seoses naabrivalve tegevuse lõpetamisega).  
 
Töölepinguga töötavaid isikuid oli 2008 aastal 3, töövõtulepinguga 1 ja käsunduslepinguga 10, kellele arvestatud palka aastas 659 598 krooni (sotsiaalmaksu tasuti 219 645 krooni). Juhatuse liikmed erisoodustusi ei saanud. Ühingu tegevust arendasid ka 3 vabatahtlikku.
Parimaid sektoreid toetati 40 000 krooniga, toetussummat kasutati videovalve, tuleohutuse ja uue valgustuse paigaldamiseks.
2008 aastal sai ühing juurde ühe uue koostööpartneri: Tamrex Ohutuse OÜ, tegeleb tuleohutusvahendite müügiga.
 
1.      Eesti Naabrivalve ühingu arendamine
2008 aastal uusi materjale välja ei töötatud, kuid tellisime kordustrükina juurde olemasolevaid infomaterjale. Tõlkisime vene keelde koduleheküljel uudiseid ja ühingut puudutavat infot. Tellisime kodulehele uue tarkvara, mis on kaasaegne ja võimaldab meil kodulehekülge jooksvalt täiendada. Alustasime naabrivalve blogi pidamist, kus lisaks ühingu töötajatele saavad oma mõtteid avaldada ka sektorite vanemad.
Ühingu töötajatele korraldati 2 ühiskohtumist. Suveseminaril arutasime 2009 aasta uusi tegevusi ja arenguvajadusi ning talvisel kohtumisel detsembris tegime aastakokkuvõtteid. Ühingu töötajad osalesid mitmetel teemakoolitustel – meeskonnatöö, meediasuhtlus ja dokumendihaldus.
Aasta jooksul osalesime mitmetel üritustel, mida korraldasid meie koostööpartnerid. Näiteks turvapäevad Tallinna erinevates linnaosades, osalesime AHA Keskuse integratsiooniprojektis Kodurahu, Viljandi Maavalitsuse traumade ennetuse projektis olime üheks läbiviijaks, Raplamaal osalesime projektis „Kaitse end ja aita teist“. Lisaks võtsime osa mitmetelt laatadelt, messidelt ja infopäevadelt. Naabrivalve tutvustamiseks viisime läbi infopäevad Kristiine keskuses Tallinnas ja Astri keskuses Jõhvis.

2.      Naabrivalve arendamine
Perioodil 01.01-31.12.2008 liitus naabrivalvega 442 leibkonda üle Eesti, koos olemasolevate liikmetega teeb see kokku 6896 leibkonda. Juurde on tulnud 24 naabrivalve sektorit, kokku oli aastalõpuks 356 sektorit.
Sarnaselt 2007 aastaga loodi enamus uusi sektoreid Tallinnas ja Harjumaal. 2008 aastal loodi esimene sektor Jõgevamaale, Tabivere valda. Üle mitme aasta lisandus uus sektor Viljandisse. Uute sektorite loomiseks oleme 2008 aastal osalenud ligikaudu 80-l elanike koosolekul (korteriühistud, majaomanikud, külaliikumised) üle Eesti, kõikidel koosolekutel oleme tutvustanud naabrivalve liikumist, räägitud on elanike endi võimalustest kuritegevust ja ohte ennetada ning vältida.
Loodud sektorite arendamiseks kasutame erinevaid meetodeid – piirkondlikud ümarlauad, individuaalsed kohtumised sektorite liikmetega, koolitused, telefoni teel suhtlemine, uudiskiri, kodulehekülg ja mailinglistid. Piirkondlikud ümarlauad käivad koos Tallinnas, Harjumaal ja Viljandis sagedusega kaks korda aastas. Koolituste korraldamiseks oleme sektorite liikmetega kokku leppinud, et initsiatiiv ja koolitusteema peab tulema neilt endilt. 2008 aastal korraldasime tuleohutuse ja üldturvalisuse koolitusi kokku 15 sektoris. Telefoni teel nõustame tavaliselt mõne konkreetse probleemi lahendamist. Kodulehekülg ja mailinglistid on regulaarsed infokanalid nii olemasolevatele naabrivalve liikmetele kui ka uutele huvilistele – saadame infot ühingu tegevustest, arutleme ühiskonnas üleskerkinud turvateemade üle ja kaasame oma liikmeid mõne probleemi lahendusse.
2008 aastal jätkasime naabrivalve sektorite andmebaasi korrastamist. Praktikas tähendab see seda, et need sektorid, kus naabritevahelist koostööd enam ei toimu ja elanikud ei olnud ka huvitatud uuesti alustamisest ei ole enam naabrivalve plakatitega märgistatud ja ei kajastu sektorite nimekirjas. Kokkuleppel elanikega lõpetasid tegevuse 33 naabrivalve sektorit asukohaga Viljandis, Narvas ja Tallinnas.
2008 aasta lõpus viidi Tartu Ülikooli Õigusinstituudi tudengite poolt läbi naabrivalve tulemuslikkuse uuring. Uuringu tulemused on esitab ülikool 2009 aastal.

3.      Koostööprojektide elluviimine
Koostöös Viljandi Maavalitsuse Tervisetoaga jätkasime Koolivalve projekti Viljandimaal. Viisime läbi turvalisuse alaseid loenguid kaheksas maakonna koolis Osalesime projekti „ABI ABC“ õppepäeva läbiviimisel, kes osales 25 võistkonda Viljandimaalt. Lisaks koolitasime Viljandimaa õpetajaid turvalisuse teemadel projekti „Õpetajate õpe“ raames. Viljandis jätkasime Turvaline Lasteaed projekti läbiviimist linna lasteaedades, 2008 osales 3 lasteaeda. Koostöös Viljandi Maavalitsusega korraldasime turvareidi Viljandimaa lasteaedadesse.
Turvaline lasteaed projekti Tallinnas viisime läbi koostöös G4S Koolitused ASga. 2008 aasta esimesel poolel osales projektis 77 Tallinna lasteaeda. Kuna projekti maht oli kasvanud väga suureks, otsustasime luua eraldi organisatsiooni Turvaline lasteaed projekti läbiviimiseks. 02.07.2008 alustas tegevust MTÜ Ole Julge, asutajateks 3 eraisikut ja MTÜ Eesti Naabrivalve.
 
4.      Rahvusvaheline suhtlus
2007 aastal alanud koostöö Kõrgõstani Vabariigiga eesmärgiga alustada ka seal naabrivalvega jätkus ka 2008 aastal. Juunikuus osalesid 2 Eesti Naabrivalve töötajat visiidil Biškeki, kus koolitasime kohalikke naabrivalve aktiviste, miilitsaid ja kohaliku omavalitsuse esindajaid. Visiiti toetas Euroopa Koostöö ja Julgeoleku Organisatsioon. Kõrgõstanis on loomisel naabrivalvet koordineeriv mittetulundusühing, koostatakse infomaterjale ja korraldatakse koolitusi.
2008 aastal osalesime Euroopa julgeolekut analüüsivas rahvusvahelises projektis FORESEC (Europe’s evolving security: drivers, trends and scenarios). Projekti viib läbi Soome, kaasatud on Euroopa Liidu liikmesriigid. Projekti eesmärk on analüüsida ja kaardistada Euroopa julgeolekuriskid ning luua üle-euroopaline võrgustik Euroopa turvalisuse suurendamiseks. Võtsime osa projekti konverentsist Austrias, sõidukulud tasus konverentsi korraldaja.
Osalesime Saksamaal Leipzigis kuritegevuse ennetuse alasel konverentsil, kus esitleti Euroopa kuritegevuse ennetuse parimate praktikate kogumikku, kus sees ka Eesti naabrivalve metoodika kirjeldus. 
Osalesime Euroopa Kuritegevuse ennetuse võrgustiku kohtumisel Pariisis, kus põhiteemaks oli videovalve kasulikkus ja kuluefektiivsus.
 
 
08.aprillil 2009
____________________
Tiina Ristmäe
Tegevjuht