• MTÜ Eesti Naabrivalve majandusaasta revidendi arvamus

MTÜ EESTI NAABRIVALVE

REVIDENDI ARVAMUS MTÜ EESTI NAABRIVALVE 2015. MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOHTA

Olen üle vaadanud 26. aprill 2016 mulle üle antud  Eesti Naabrivalve 01.01.2015 – 31.12.2015 majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovaramuutuste aruannet  eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutaud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

2015.a. majandusaasta  raamatupidamise bilansimahuks 31.12.15 seisuga on 10 180 eurot, majandusaasta tulem on 74 eurot. Võrdluseks 2014 majandusaasta tulem oli 291 eurot, 2013 majandusaasta tulem oli 10 eurot, 2012. aasta majandusaasta kahjum oli 13 349  ja 2011. aasta  tulem  9 829 eurot.

Eesti Naabrivalve 2015. aasta tulud on 114 289 eurot ja kulud on 114 219 eurot, millest  annetused ja toetused olid 108 675 eurot ja 56 734 eurot moodustas sihtfinantseering Moldova koostööprojekti „Kogukonna turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse“, muud tulud  2 841 eurot. Toetused on võrreldes 2014 aastaga suurenenud. Tulud ja kulud on viimasel kahel aruandeaastal olnud tasakaalus, mis näitab tulude ja kulude planeerimist  ning vastutustundliku kasutamist.

Eesti Naabrivalve liikmeteks oli 31.12.2014 seisuga 11 551 leibkonda 570 piirkonnast üle eesti.  Bilansipäeva seisuga on laekunud liikmemaksu 2 773 eurot.

Ülevaadanud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande, ei tuvastanud ma Eesti Naabrivalve põhikirjaliste tegevustega mitteseotud kulutusi.

Majandusaasta aruande  eest vastutab ühingu 4 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikkuse alusel ja töötasusid makstud ei ole.
Käsunduslepinguga igapäevaselt töötavaid isikuid oli 2015. aastal 2, kellele arvestati palka 19 216 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 6 460 eurot).Ajutiselt olid projektipõhiselt tööl 2 inimest.

Võttes aluseks eelkirjutatud saan öelda, et Eesti Naabrivalve raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning kajastab minu hinnangul olulises osas õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015.


Andrus Kirsipuu
Revident

03.05.2016