• Ühingu 2017 aasta majandusaasta aruanne

MTÜ Eesti Naabrivalve
Majandusaasta aruanne
01.01.2017 – 31.12.2017

Aadress: Tatari 12, Tallinn 10116                                     Majandusaasta aruanne 2017 a. pdf
Registrikood: 80130248
Sidevahendid:                                                              

  • Tel: +372 6 522 522
  • GSM: +372 5 136 630
  • Fax: +372 6 522 522
  • E-post: info@naabrivalve.ee 

TEGEVUSARUANNE 2017

Eesti Naabrivalve ühingu põhikirjalisi eesmärke täitsid 2017. aastal järgnevad peamised tegevusvaldkonnad:

1. Eesti Naabrivalve (ENV) ühingu arendamine;

2. Naabrivalve liikumise edendamine;

3. Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö.

4. Üksi elavatele eakatele mõeldud häirenuputeenus

5. Kampaaniad Hea Naaber ja Hea Ametnik

Olulisemad ühingu rahastajad 2017. aastal olid: Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet (tegevustoetus, projektitoetus) ja maavalitsused läbi projektitoetuste Kodanikuühiskonna sihtkapitali vahendusel.
 
Ühingu juhatus ja töötajad

Ühingu tegevust korraldas neljaliikmeline juhatus (Tarmo Vaik, Veiko Randlaine, Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur), kes valiti 10.06.2015 toimunud üldkoosolekul. Juhatuse tööd juhtis juhatuse esimees Tiina Ristmäe. Aasta jooksul viidi läbi 12 juhatuse koosolekut. Juhatuse liikmed ENV juhtimise eest tasu ei saanud.

Käsunduslepinguga igapäevaselt töötavaid isikuid oli 2017. aastal 1, kellele arvestati palka 18 000 eurot (sotsiaalmaksu tasuti 6 084 eurot). Lisaks ühingu töötajatele aitasid eesmärkide täitumisele igapäevaselt kaasa ühingu liikmed, andes vabatahtlikuna panuse oma kodukoha turvalisuse suurendamisel. Täname kõiki vabatahtlikke ühingu arengusse panustamast!

Eesti Naabrivalve ühingu arendamine


Jätkati naabrivalve uute sektorite loomist ja andmebaasi korrastamist. Sektorite loomine on läbi aasta jooksev tegevus, mis 2017 aasta tulemust (17 uut sektorit) arvesse võttes, teeb arvutuslikult 1,4 uut sektorit kalendrikuus. 17 sektoriga liitus 304 kodu, mille tulemusel on keskmiseks liikmete arvuks 17 majapidamist sektori kohta, mis on suurem võrreldes möödunud aastaga, mil antud näitaja oli 13. Uute sektorite liitumislepingud  sõlmitakse 4  osapoole  vahel,  kus  lepingu  poolteks  on  Naabrivalve  ühing,  loodav  piirkond,  kohalik  omavalitsus  ja politseijaoskond. Läbi lepingupartnerite luuakse koostöövõrgustik piirkondliku turvalisuse tõstmiseks. Huvi naabrivalvega liitumise vastu on jätkuv.

Aasta jooksul uuendati 300 naabrivalve liikme kontaktandmed, mis naabrivalve igapäevase tegevuse juures on olulise tähtsusega töövahend piirkondliku turvalisuse tõstmise protsessis. Uued sektorivanemad aidati elanikel leida 32 juba loodud sektorile, kus valdavalt esines olukord, et sektorivanem oli piirkonnast ära kolinud, aga ühingut ei olnud sellest informeerinud ja enda asemele elanike hulgast uut inimest määranud. Paljuski võtsid sellistel puhkudel sektorivanema rolli üle korteriühistud või külaseltsid. Ühingu poole pöörduti liikmete poolt, kui väljavahetamist vajasid naabrivalvepiirkonda tähistavad plakatid, mis näiteks loodusmõjude tõttu olid katki läinud või päikesest heledaks pleekinud.  Olenemata sellest, et ühingu poolt plakatite vahetamise vajadusele regulaarselt tähelepanu juhitakse, esineb paraku selliseid pleekinud või purunenud plakateid siiski erinevates paikades veel, millest ühingut ei ole informeeritud või mida ühingu töötajad ei ole töö käigus veel märganud. Naabrivalve piirkonda tähistavad plakatid omavad kuritegevuse ennetustegevuse puhul preventiivset mõju ning muu hulgas ühendavad naabruskonda ja on võõrastele signaaliks turvalisest piirkonnast kui ka tugevast kogukonnast. Aasta jooksul paigaldati/asendati 175 naabrivalve plakatit.

2017   aastal  jätkati  Eesti  Naabrivalve  ühingule  kuuluva  infosüsteemi  tehniliste  arendustega.  Arendus  toob  endaga  kaasa  ühingu haldusvõimekuse kasvu. Infosüsteem muudab kiiremaks ja tehniliselt kaasaegsemaks infovahetuse naabrivalve liikmetega. Väljaarendamist vajavad veel statistika ja raportite moodulid automatiseeritud aruannete genereerimiseks.

Ühingu töötajad osalesid ettekannetega mitmetel vabaühendustele suunatud täiendkoolitustel, seminaridel ja konverentsidel.

2017 aasta arendusprojektide hulgas oli kuriteoennetust puudutavate koolitusmaterjalide edasiarendamine. Koolituste puhul oli fookuses elanike teadmiste tõstmine suunatult elukeskkonna turvalisusele (CPTED, lõhutud akna teooria ja tegevusrutiini teooria jt) läbi sotsiaalse aktiivsuse kasvatamise ja varavastaste kuritegude ennetamise piirkonnas. Ühingu poolt viidi läbi piirkondlikke koolitusi ja infopäevasid naabrivalve liikmetele. Aasta jooksul toimus 15 turvalisuse teemalist koolitust. Koolituste läbiviimise protsessi kaasati aktiivselt ka piirkonnapolitseinikud, kes muuhulgas toetasid võrgustiku võimestamist. Vastavalt vajadusele kaasati koolituste läbiviimise protsessi veel päästjad, kohaliku omavalitsuste esindajad,  Maksu-  ja  Tolliameti  ametnikud  kui  ka  internetiturvalisuse  ja  valvesüsteemide  spetsialistid.  Näiteks  koostöös  Ida-Harju politseijaoskonnaga viidi Rae vallas läbi avatud ruumi meetodi seminar, mis osutus rohkearvuliseks, sai osalejatelt positiivset tagasisidet ja andis sisendi politsei kogukonnatöö korraldamiseks. Narvas korraldati naabrivalve liikmetele koostöös linnavalitsuse, politsei ja Narva Rahvaste Majaga seminar, kuhu olid oodatud ka linnaelanikud ja millel osales enam kui 250 osalejat. Kohalike omavalitsuste kutsel viidi läbi elukeskkonna turvalisuse  teemalisi  ettekandeid  korteriühistu  esimeestele.  Ühingu  esindaja  osales  Maavalitsuste (Raplamaa,  Pärnumaa,  Harjumaa, Ida-Virumaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa ja Järvamaa) juurde loodud turvanõukogude töös,  samuti Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti poolt korraldatud turvapäevadel ja messidel. Ühingu esindaja kuulub Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel toimuva „Turvalise hoone märgise“ töögruppi. .

Naabrivalve liikumise edendamine


Naabrivalve ühingu liikmetele pakuti jätkuvalt võimalusi end koolitada, ühingu liikmetel on võimalik valida 16 erineva teema hulgast huvipakkuv koolitus. Läbi viidi peamiselt turvalisemate kogukondade ja turvalise elukeskkonna planeerimise teemalisi koolitusi, aga ka internetiohutuse koolitusi, kus muuhulgas arutati elanike turvariske  ja nende maandamise võimalusi. Elanikke informeeriti naabrivalve tegevustest kodulehe, sotsiaalmeedia (167 postitust), trükimeedia ning tele- ja raadiointervjuude vahendusel. 2017. aasta  jooksul avaldati 32 ajaleheartiklit peamiselt kohalikes ajalehtedes.  Ühingu tegevusi  tutvustati ka mitmes tele- ja raadiointervjuus (teles 2 intervjuud ja raadios 4 intervjuud).

Loodavatele ja juba tegutsevatele sektoritele pakuti nõustamisteenust, abi probleemide lahendamisel, tuge ametitega suhtlemisel. Eesti Naabrivalve ühingu poolt jagati naabrivalve ja turvatemaatilist informatsiooni, milles sisaldusid uudised, nõuanded, statistika, tähelepanekud, üleskutsed, kuritegevuse trendid ning info ühingu arengutest.

Viidi läbi „Hea Naaber“ kampaania, mille käigus otsiti Eesti inimeste abil parimat naabrit. Kampaania peaauhinna pani välja kampaania koostööpartner Tallink. Liikmete informeerimiseks kasutati e-kirja otsepostituse süsteemi, sotsiaalmeedia kanaleid internetis, ajakirjandust ja raadiot. Peaauhind läks Harjumaale Uuesalu külla.

Veel viidi läbi kampaania „Hea Ametnik 2017“. Antud kampaanias said Eesti elanikud jagada positiivseid kogemusi kokkupuutes ametnikega, kes on pakkunud oma töös enamat kui neilt oodata võiks. Parimaid ametnikke tänati tänukirja ja teadmisi väärtustades lisati kingituseks raamat omal valikul.

Perioodil 01.01-31.12.2017 liitus naabrivalvega 304 leibkonda 17 erinevast piirkonnast. 2017. aasta lõpuks oli naabrivalvega liitunud kokku 11 340 leibkonda 581 piirkonnast üle Eesti. Enamus uutest piirkondadest moodustati Harjumaal. Uusi piirkondasid tuli juurde ka Jõgevamaale, Järvamaale, Läänemaale, Lääne-Virumaale, Pärnumaale ja Raplamaale. Kõikides piirkondades käivitati naabrivalve tegevused tänu tublidele ja aktiivsetele kohalikele elanikele, kes hoolivad oma kodukoha turvalisusest ja soovivad piirkonna turvalisuse tõstmiseks anda oma vabatahtliku panuse. Algatust ja koostööd toetasid omaltpoolt politseiametnikud, päästeametnikud ning turvaettevõtete töötajad, kes aitasid läbi viia elanikele infopäevasid ning andsid inimestele soovitusi, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta ja kuidas käituda ohuolukordades.

Tugev positiivne mõju oli jätkuvalt ka omavalitsuste toetaval suhtumisel. Eesti Naabrivalve ühing osales aasta jooksul 28 korral traditsioonilistel turvalist elustiili propageerivatel üritustel, mida korraldasid ühingu koostööpartnerid. Sellised üritused olid turvapäevad, infopäevad, külapäevad, laadad erinevates piirkondades üle Eesti. Sarnased turvapäevad on atraktiivsed ja külastajate hulgas leidub alati inimesi, kes naabrivalve võimalused just seal enda jaoks avastavad.

Koostööprojektid ja rahvusvaheline koostöö:

Ühing jätkas häirenupu teenuse pakkumist. Aasta jooksul paigaldati häirenupud seitsmesse majapidamisse, teenuse kliente on 31.12.2017 seisuga 17. Lisainfot teenuse sisu ja maksumuse kohta saab www.naabrivalve.ee

MTÜ Eesti Naabrivalve on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Eesti Naabrivalve osaleb Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu töös passiivselt.

MTÜ Eesti Naabrivalve on Euroopa naabrivalveühinguid ühendava liidu EUNWA (European Neighbourhood Watch Association), mille peakontor asub Austrias, asutajaliige. Ühingu esindaja osales Kreetal toimunud EUNWA aastakonverentsil, kus arutati peamiselt katusorganisatsiooni mõju ja tuntuse suurendamist. EUNWA aastakonverents oli ühendatud Kreeka Inspect2t projekti konverentsiga, kus tutvustati erinevaid kogukonna turvalisuse  tõstmisele  suunatud  veebiplatvorme  ja  mobiiltelefoni  rakendusi.  Koostöösuhted  loodi  Iirimaa  politsei  esindajate  ja  CityCop mobiilirakenduse väljatöötajatega.

Eesti Naabrivalve tegevust tutvustati Austraalia kuritegevuse ennetuse võrgustikule (meili teel), lepiti kokku Eesti kogemuse kajastamine Austraalia, Uus-Meremaa ja Vaikse ookeani riikide kuritegevuse ennetuse võrgustike infokandjates.

Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks:


Ühingu arengustrateegia järgmiseks majandusaastaks hõlmab endas viite peamist tegurit:

1. Naabrivalve liikumise leviku edendamine Eestis;

2. Naabrivalve liikmetega regulaarne infovahetus, naabrivalve sektorite nõustamine ja koolituste pakkumine;

3. Läbimõeldud teavitustöö avalikkuse suuremaks informeerimiseks naabrivalve võimalustest;

4. Häirenupu teenuse pakkumine;

5. Väljaspool Eestit naabrivalve liikumise idee tutvustamine ja edendamine.

Kokkuvõtteks:

MTÜ Eesti Naabrivalve usaldusväärne ja pädev partner lisaks elanikele ka politseile, päästele kui ka kohalikule omavalitsusele ja teistele ametiasutustele, mistõttu kutsutakse ühingut üha enam osalema messidele ja ohutuspäevadele ning esinema ettekannetega erinevatele turvalisust puudutavatele seminaridele ja konverentsidele. Elanikkonna hulgas on naabrivalve tuntud tegevus ja info naabrivalvega liitumise kohta on kergesti kõigile leitav. Naabrivalve on endiselt  lihtne ja populaarne kogukonna turvalisuse tõstmise viis, mis toimub vabatahtlikkuse alusel. Liikumise moto seisneb põhimõttes: hooli, märka, reageeri.


Täpsema lisainformatsiooni ja ülevaateid projektidest leiab ühingu kodulehelt www.naabrivalve.ee.

Marek VäljarI
Tegevjuht