• Uudised
Kodanikujulguse aumärk
27.09.2004
Eestis on asutamisel kodanikujulguse aumärk, mille kirjelduse ja statuudi kinnitab justiitsminister.
Aumärke hakatakse andma igal aastal, käesoleval aastal 26. novembril, mis on ka kodanikupäev.

 

Aumärk võidakse anda:
1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest; 2) kurjategija kinnipidamise eest;
3) kuriteoohvri abistamise eest;
4) või muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisel.

 

Ettepanekuid aumärgi omistamiseks oodatakse politseiasutustelt, naabrivalve sektoritelt ja aktiivsemate linnavalitsuste kuriteoennetuse komisjonidelt.
Politseiprefektuurid on ka varem avalikult tunnustanud kodanikke, kelle abiga on ennetatud või tõkestatud kuriteo toimepanemist või kinni peetud ohtlik kurjategija.

Seoses eeltooduga ning tagamaks aumärkide esmaseks väljaandmiseks vajalike toimingute õigeaegse ettevalmistuse, palume hiljemalt 5. novembriks 2004 esitada Justiitsministeeriumile, aadressil: Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn, ettepanekud nimetusega „Kodanikujulguse aumärk“ (kokku kuni 10 kandidaati) kodanikujulguse aumärgi omistamiseks. Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) kandidaadi kodakondsus;
4) põhjendus;
5) andmed ettepaneku esitaja kohta (nimi, aadress või asukoht või telefon); 6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.

 Justiitsministeeriumi juurde moodustatakse aumärgi komisjon, kes vaatab laekunud ettepanekud läbi ja edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi