• Uudised
Päästeenistus on käivitanud projekti ’’Kodu tuleohutuks!’’
28.03.2007

Päästeameti andmetel leiab valdav enamus tulesurmadest aset eluruumides toimunud tulekahjude tagajärjel.

Päästeala ennetustöö strateegia näeb ette ulatuslikku aastaringset tegevusprogrammi, mille keskmes sel aastal on projekt “Kodu tuleohutuks!”. Projekti üldine eesmärk on parandada inimeste teadlikkust kodu tuleohutusalastest riskidest ning anda oskused, teadmised ja vastavad vahendid tagamaks tuleohutust kodus.

Tulesurmade põhjuste taga on mitmetahulised probleemid, mille lahendamiseks ei piisa ainult päästeasutuste tegevusest. Kodude ohutumaks muutmisel, inimeste elu ja vara kaitsmisel näevad päästeasutused vajadust koostööks kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, meedia, vabatahtlike organisatsioonide ja ettevõtjatega.

Pöörates enam tähelepanu tuleohutusele kodudes, on päästeasutused alustanud aktiivset koostööd kohalike omavalituste ning maavalitsustega, leidmaks võimalusi toetada ja nõustada sotsiaalselt vähemkindlustatud peresid tuleohutust puudutavates probleemides. Kohaliku sotsiaaltöötaja ja tuleohutusspetsialistide ühistele kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita, vaid fikseeritakse olemasolev olukord ja arutatakse võimalikke lahendusi. Projekti eesmärgiks on kaasata praktilisetesse tegevustesse vähemalt 50% kohalikest omavalitsustest, korraldada vähemalt 120 tuleohutusealast infopäeva, külastada ja nõustada vähemalt 2400 leibkonda ning kaardistada vähemalt 2400 kodu tuleohutusalane seisund. Samuti on tuleohutusjärelevalve osakonnad kasutusloa-, süüteo- ja kaebemenetluste käigus hakanud lisaks uurimistoimingutele oluliselt enam tähelepanu pöörama ka tuleohtusealaste selgituste ja teabematerjalide jagamisele.

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viola Murdi sõnul on tuleohutuse parandamine kodudes tunduvalt keerulisem kui ametiasutustes, sest riik ei saa rakendada sundkontrolli, vaid motiveerida eluaseme valdajaid ise oma ohutuse heaks samme astuma. “Kui meil on koostööpartnerid kohalike omavalituste näol selleks, et jõuda sotsiaalselt vähekindlustatud inimesteni, ja partnerid kindlustusfirmade näol, kes aitavad kaasa tuleohutuse tagamisele enam kindlustatud sihtgruppides, siis suudame aidata inimestel lahti mõtestada tuleohuga seonduvaid riske ning leida võimalusi ka nende maandamiseks,” märkis Murd.

Tänavu on plaanis läbi viia ka kaks suurt reklaamikampaaniat. Esimese kampaania põhieesmärgiks on suitsuanduri kui ühe lihtsama elupäästja propageerimine, sügisel toimuva teise kampaania eesmärk on teavitada inimesi küttekollete ohutust kasutusest ja hooldusest. Projekti tegevustesse on kaasatud ka Korstnapühkijate Koda.

Selle aasta algusest toetab ennetustööd ka päästeala infotelefon 1524. Infotelefoni kaudu on võimalik saada teavet tuleohutusejärelevalve inspektorite kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta. Samuti teavet ennetusalaste ürituste, ennetustöö korraldajate ja kohalike päästekomandode kohta.

Igal aastal hukkub Eestis tuleõnnetustes keskmiselt 130 inimest. 2006. aastal oli see arv 164 ning 80% neist hukkus oma kodus. Peamiseks põhjuseks on hooletus lahtise tule kasutamisel ja suitsetamisel, küttekollete nõuetele mittevastav kasutamine või paigaldus ja katkised elektriseadmed.

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi